Linux Grub change default boot operating system

Якщо на комп’ютері встановлено декілька операційних систем, по замовчуванню завантажувач Grub завантажує першу операційну систему в списку.

Щоб змінити порядок завантаження операційних систем відкрийте файл

/etc/default/grub

Знайдіть рядок

GRUB_DEFAULT=0

Та змініть цифру 0 на номер операційної системи у вашому списку. (Нумерація рядків починається з 0)

Збережіть зміни в файлі та обновіть налаштування Grub

sudo update-grub

Gitlab Nginx add new domain

Щоб добавити додаткові домени на сервер Nginx, на якому працює Gitlab, потрібно відредагувати файл:

nano /etc/gitlab/gitlab.rb

і перейдіть до рядка nginx[‘custom_nginx_config’] та змініть його, як показано нижче, переконайтесь, що рядок не закоментований:

nginx['custom_nginx_config'] = "include /etc/nginx/conf.d/*.conf;"

Створіть новий каталог для конфігураційних файлів Nginx:

mkdir -p /etc/nginx/conf.d/
nano /etc/nginx/conf.d/example.site.conf

Відредагуйте файл example.site.conf

server {
  listen *:80;
  server_name example.site www.example.site;

  return https://$host$request_uri;
}

server {
  listen *:443;
  server_name example.site www.example.site;

  ssl on;
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.site/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.site/privkey.pem;

  location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
  }
}

Встановіть Letsencrypt (якщо ще не встановлений) та додайте сертифікат Letsencrypt для нового домену

sudo apt-get install letsencrypt -y
sudo letsencrypt certonly --standalone --agree-tos --no-eff-email --agree-tos --email [email protected] -d example.site

Linux – Set Up SSH Keys on Ubuntu 18.04

SSH або захищена оболонка – це зашифрований протокол, який використовується для адміністрування та спілкування з серверами. Під час роботи з сервером Ubuntu, швидше за все, ви витратите більшу частину часу на термінальний сеанс, підключений до вашого сервера через SSH.

У цьому посібнику ми зупинимось на налаштуванні SSH-ключів для установки на Ubuntu 18.04. SSH-ключі забезпечують простий, безпечний спосіб входу на ваш сервер і рекомендуються для всіх користувачів.

Крок 1 – Створіть ключову пару RSA

Першим кроком є створення пари ключів на клієнтській машині (зазвичай на вашому комп’ютері):

ssh-keygen

За замовчуванням ssh-keygen створить 2048-бітну пару ключів RSA, що є достатньо безпечним для більшості випадків використання (ви можете додатково передати параметр
-b 4096 для створення більшого 4096-бітного ключа).

Після введення команди ви побачите повідомлення:

Output
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/your_home/.ssh/id_rsa):

Натисніть клавішу Enter, щоб зберегти пару ключів у .ssh / підкаталозі у вашому домашньому каталозі або вкажіть альтернативний шлях.

Якщо ви раніше генерували пару ключів SSH, ви можете побачити наступне запит:

Output
/home/your_home/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)?

Якщо ви вирішите перезаписати ключ на диску, ви більше не зможете авторизуватися за допомогою попереднього ключа. Будьте дуже обережні, вибираючи так, оскільки це руйнівний процес, який неможливо відмінити.

Потім програма запропонує створити пароль для SSH ключа:

Output
Enter passphrase (empty for no passphrase):

Введення пароля не обов’язкове, але дуже рекомендується. Пароль додає додатковий рівень безпеки. Навіть якщо зловмисник заволодіє вашим ключем, він не зможе ним скористатися без пароля.

Потім ви побачите такий вихід:

Output
Your identification has been saved in /your_home/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /your_home/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
a9:49:2e:2a:5e:33:3e:a9:de:4e:77:11:58:b6:90:26 [email protected]_host
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|   ..o     |
|  E o= .    |
|  o. o     |
|    ..    |
|   ..S    |
|   o o.    |
|  =o.+.     |
|. =++..     |
|o=++.      |
+-----------------+

Тепер у вас є відкритий та приватний ключ, який ви можете використовувати для автентифікації. Наступним кроком є розміщення відкритого ключа на вашому сервері, щоб ви могли використовувати автентифікацію на основі SSH-ключа для входу.

Крок 2 – Скопіюйте відкритий ключ на сервер Ubuntu

Найшвидший спосіб скопіювати ваш відкритий ключ на хост Ubuntu – це використовувати утиліту під назвою ssh-copy-id.

Копіювання відкритого ключа за допомогою ssh-copy-id

Інструмент ssh-copy-id включений за замовчуванням у багатьох операційних системах, тому він може бути доступний у вашій локальній системі. Щоб цей метод працював, ви вже повинні мати доступ до SSH на основі пароля до свого сервера.

Щоб скористатися утилітою, вам просто потрібно вказати віддалений хост, до якого ви хочете підключитися, та обліковий запис користувача, до якого ви маєте пароль SSH. Це обліковий запис, в який буде скопійовано ваш відкритий ключ SSH.

Синтаксис:

sh-copy-id [email protected]_host

Якщо на вашому сервері запущений SSH на не стандартному порті, ви можете вказати порт, до якого підключатися:

sh-copy-id -p 1234 [email protected]_host

Install Yarn – Ubuntu 18.04

Спочатку імпортуйте ключ GPG репозиторію Yarn, використовуючи наступну команду, щоб включити репозиторій Yarn, використовуючи наступну команду curl:

curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -

Після імпортування ключа додайте репозиторій APT з використанням наступної команди:

echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list

Оновіть індекс менеджера пакетів APT

sudo apt update

та встановіть Yarn за допомогою наступних команд. Наступна команда також встановить Node.js під час встановлення Yarn.

sudo apt install yarn

Якщо ви не хочете встановлювати Node.js автоматично за допомогою Yarn, скористайтеся наступною командою:

sudo apt install --no-install-recommends yarn

Тепер перевірте встановлення та версію Yarn, використовуючи наступну команду:

yarn --version
1.17.3

Install NodeJS – Ubuntu 18.04

NodeSource – це компанія, орієнтована на забезпечення підтримки Node корпоративного рівня, і вони підтримують сховище, що містить останні версії Node.js.

Щоб встановити Node.js і npm з сховища NodeSource, виконайте такі дії:

1. Увімкніть сховище NodeSource наступною командою curl:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -

Наведена вище команда додасть ключ підпису NodeSource до вашої системи, створить файл сховища apt source, встановить всі необхідні пакети та оновить кеш apt.

Поточна версія LTS Node.js є версією 10.x, Carbon. Якщо вам потрібно встановити версію 8.x, просто замініть setup_10.x на setup_8.x

2. Після додавання репозиторію NodeSource встановіть Node.js і npm, командою:

sudo apt install nodejs

3. Переконайтеся, що Node.js та npm успішно встановлені, надрукувавши їх версії

node --version
v10.16.0

npm --version
6.9.0

Linux – find changed files

При адмініструванні Linux дуже важливо знайти файли, які недавно мінялися в системі. Це допоможе виявити підозрілу активність та запобігти взлому вашої системи.

Щоб знайти всі файли, які мінялися протягом останніх 7 днів в каталозі /home використовується команда:

find /home -mtime 7

Gitlab – add project

Задайте глобальні налаштування Git

git config --global user.name "Ivan Ivanov"
git config --global user.email "[email protected]"

Створити новий репозиторій

git clone https://git.example.site/category/project.git
cd project
touch README.md
git add README.md
git commit -m "add README"
git push -u origin master

Завантажити поточну папку в репозиторій

cd existing_folder
git init
git remote add origin https://git.example.site/category/project.git
git add .
git commit -m "Initial commit"
git push -u origin master

Завантажити існуючий Git репозиторій

cd existing_repo
git remote rename origin old-origin
git remote add origin https://git.example.site/category/project.git
git push -u origin --all
git push -u origin --tags